Hội nghị tổng kết 5 năm xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011 – 2015

Ngày 29/10/2018 15:10:41

Tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện, sáng 06/11/2015 huyện Nông Cống tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2011 – 2015. Tới dự có các đồng chí Lê Thanh Hải - Ủy viên BCH tỉnh ủy – BTHU – Trưởng BCĐ chương trình phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới huyện; Nguyễn Quốc Tiến – Phó BTTTHU – CTHĐND huyện; Trần Văn Thuấn – Phó BTHU – CT UBND huyện; Lê Đình Tuấn – Phó BTHU; Dương Văn Giang – Phó chánh văn phòng điều phối chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh Thanh Hóa; các đồng chí trong BTV huyện ủy, thường trực HĐND –UBND – MTTQ, các ban ngành đoàn thể cấp huyện.

5 năm qua với sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở, sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân, chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới ở huyện Nông Cống đã đạt được nhiều kết quả quan trọng.

          Xác định công tác quy hoạch là nội dung quan trọng, định hướng cho chương trình xây dựng nông thôn mới. Do đó huyện đã chi đạo các xã triển khai thực hiện đảm bảo tiến độ và chất lượng. Đến tháng 9 năm 2012 UBND huyện đã phê duyệt quy hoạch nông thôn mới cho 31 xã, đạt 100% kế hoạch. Bên cạnh đó huyện ta còn ban hành các cơ chế chính sách và văn bản hướng dẫn thực hiện, qua đó tạo nên động lực thúc đẩy sản xuất và xây dựng hạ tầng nông thôn.

          Đối với sản xuất huyện ta đã tập trung chỉ đạo các xã xây dựng các mô hình kinh tế cho giá trị thu nhập cao. Thực hiện liên kết với các doanh nghiệp tiêu thụ và chế biến sản phẩm tạo chuỗi sản xuất bền vững. Phát triển các trang trại có quy mô sản xuất lớn. Đến nay toàn huyện có 348 trang trại, gia trại, trong đó có 23 trang trại đủ tiêu chí theo Thông tư 27 của Bộ NN và PTNT. Ngành Công nghiệp – TTCN cũng có bước phát triển khá. Hiện nay toàn huyện có gần 8.300 lao động làm nghề công nghiệp – TTCN. Giá trị sản xuất đạt trên 1.565 tỷ đồng/năm, thu nhập của người lao động đạt từ 1,5 đến 2,2 triệu đồng/tháng. Công tác đào tạo nghề, chuyển giao tiến bộ KHKT, cơ giới hóa vào sản xuất được chú trọng. Tỷ lệ lao động qua đào tạo bình quân toàn huyện đạt 35%. Đến năm 2015 thu nhập bình quân đầu người toàn huyện đạt 22,1 triệu đồng/năm, tăng 1,6 lần so với năm 2010.

          Sau 5 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới,  kết cấu hạ tầng nông thôn đã được quan tâm đầu tư phục vụ phát triển sản xuất và sinh hoạt của nhân dân, với tổng vốn đầu tư trong 5 năm là 3.755 tỷ đồng, trong đó 73% nguồn vốn do nhân dân đóng góp để xây mới, chỉnh trang khu dân cư, làm mới và nâng cấp nhà văn hóa thôn, đường làng ngõ xóm, nông thôn nội đồng.

          Xây dựng nông thôn mới, huyện ta còn chú trọng phát triển lĩnh vực văn hóa xã hội. Trong đó tập trung nâng cao chất lượng giáo dục, đẩy mạnh phong trào xây dựng trường chuẩn quốc gia. Thực hiện có hiệu quả nghị quyết 07 của BCH Đảng bộ huyện về tiếp tục thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội. Công tác bảo vệ chăm sóc sức khỏe cho nhân dân có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác vệ sinh môi trường được triển khai đồng bộ. Đến nay 30/32 xã, thị trấn đã tổ chức tổ chức thu gom rác thải để xử lý. Công tác QPAN luôn được đảm bảo ổn định. Việc xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh được chú trọng.

          Về thực hiện bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới. Năm 2011 sau khi rà soát toàn huyện đạt 168 tiêu chí, bình quân 5,4 tiêu chí/xã. Đến tháng 9 năm 2015 toàn huyện đạt 421 tiêu chí, bình quân 13,6 tiêu chí/xã. Toàn huyện có 4 xã được công nhận xã nông thôn mới là Tượng Văn, Trường Sơn, Tế Lợi và Minh Thọ cũ; có thêm 03 xã cơ bản hoàn thành 19 tiêu chí là Hoàng Giang, Trung Chính và Minh Nghĩa.

          Trong quá trình thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới ở huyện ta vẫn còn một số hạn chế đó là: một số xã, cấp ủy, chính quyền, BCĐ chưa quan tâm đúng mức, thiếu quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành; một bộ phận cán bộ, đảng viên chưa nhận thức đầy đủ về chương trình xây dựng nông thôn mới; một số địa phương chưa phát huy vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng nông thôn mới; việc lựa chọn tiêu chí để tổ chức thực hiện ở một số xã chưa sát điều kiện thực tế; khả năng tiếp cận một số cơ chế, chính sách của TW, của tỉnh chưa cao…

          Năm 2015 huyện ta phấn đấu có thêm 3 xã được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới lên 7 xã. Phấn đấu đến năm 2020 toàn huyện có 21 xã đạt chuẩn nông thôn mới, bình quân mỗi xã đạt 17,1 tiêu chí. Giá trị sản xuất đạt 100 triệu đồng/ha/năm. Thu nhập bình quân đầu người đạt 40,1 triệu đồng/năm. Tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt gắn với phát triển kinh tế xã hội, xây dựng nông thôn mới theo hướng bền vững.

          Phát biểu ý kiến tại hội nghị, đồng chí Dương Văn Giang – Phó chánh văn phòng Điều phối chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh Thanh Hóa đã đánh giá cao những kết quả thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới ở huyện ta trong 5 năm qua. Đồng chí cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế và gợi mở một số giải pháp để thực hiện xây dựng nông thôn mới ở huyện ta những năm tới đó là: đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chương trình xây dựng nông thôn mới đến nhân dân; rà soát đánh giá đội ngũ cán bộ được giao nhiệm vụ tham mưu, giúp việc cho BCĐ huyện và xã; điều chỉnh bổ sung quy hoạch và đề án phù hợp với định hướng phát triển kinh tế xã hội huyện giai đoạn 2015 – 2020. Quan tâm đến 14 xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2015 – 2020.
 

          Nhân dịp này huyện Nông Cống đã trao giấy khen cho 12 tập thể và 13 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua chung sức xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2011 – 2015.

 

Nguyễn Thơ 

Hội nghị tổng kết 5 năm xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011 – 2015

Đăng lúc: 29/10/2018 15:10:41 (GMT+7)

Tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện, sáng 06/11/2015 huyện Nông Cống tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2011 – 2015. Tới dự có các đồng chí Lê Thanh Hải - Ủy viên BCH tỉnh ủy – BTHU – Trưởng BCĐ chương trình phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới huyện; Nguyễn Quốc Tiến – Phó BTTTHU – CTHĐND huyện; Trần Văn Thuấn – Phó BTHU – CT UBND huyện; Lê Đình Tuấn – Phó BTHU; Dương Văn Giang – Phó chánh văn phòng điều phối chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh Thanh Hóa; các đồng chí trong BTV huyện ủy, thường trực HĐND –UBND – MTTQ, các ban ngành đoàn thể cấp huyện.

5 năm qua với sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở, sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân, chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới ở huyện Nông Cống đã đạt được nhiều kết quả quan trọng.

          Xác định công tác quy hoạch là nội dung quan trọng, định hướng cho chương trình xây dựng nông thôn mới. Do đó huyện đã chi đạo các xã triển khai thực hiện đảm bảo tiến độ và chất lượng. Đến tháng 9 năm 2012 UBND huyện đã phê duyệt quy hoạch nông thôn mới cho 31 xã, đạt 100% kế hoạch. Bên cạnh đó huyện ta còn ban hành các cơ chế chính sách và văn bản hướng dẫn thực hiện, qua đó tạo nên động lực thúc đẩy sản xuất và xây dựng hạ tầng nông thôn.

          Đối với sản xuất huyện ta đã tập trung chỉ đạo các xã xây dựng các mô hình kinh tế cho giá trị thu nhập cao. Thực hiện liên kết với các doanh nghiệp tiêu thụ và chế biến sản phẩm tạo chuỗi sản xuất bền vững. Phát triển các trang trại có quy mô sản xuất lớn. Đến nay toàn huyện có 348 trang trại, gia trại, trong đó có 23 trang trại đủ tiêu chí theo Thông tư 27 của Bộ NN và PTNT. Ngành Công nghiệp – TTCN cũng có bước phát triển khá. Hiện nay toàn huyện có gần 8.300 lao động làm nghề công nghiệp – TTCN. Giá trị sản xuất đạt trên 1.565 tỷ đồng/năm, thu nhập của người lao động đạt từ 1,5 đến 2,2 triệu đồng/tháng. Công tác đào tạo nghề, chuyển giao tiến bộ KHKT, cơ giới hóa vào sản xuất được chú trọng. Tỷ lệ lao động qua đào tạo bình quân toàn huyện đạt 35%. Đến năm 2015 thu nhập bình quân đầu người toàn huyện đạt 22,1 triệu đồng/năm, tăng 1,6 lần so với năm 2010.

          Sau 5 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới,  kết cấu hạ tầng nông thôn đã được quan tâm đầu tư phục vụ phát triển sản xuất và sinh hoạt của nhân dân, với tổng vốn đầu tư trong 5 năm là 3.755 tỷ đồng, trong đó 73% nguồn vốn do nhân dân đóng góp để xây mới, chỉnh trang khu dân cư, làm mới và nâng cấp nhà văn hóa thôn, đường làng ngõ xóm, nông thôn nội đồng.

          Xây dựng nông thôn mới, huyện ta còn chú trọng phát triển lĩnh vực văn hóa xã hội. Trong đó tập trung nâng cao chất lượng giáo dục, đẩy mạnh phong trào xây dựng trường chuẩn quốc gia. Thực hiện có hiệu quả nghị quyết 07 của BCH Đảng bộ huyện về tiếp tục thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội. Công tác bảo vệ chăm sóc sức khỏe cho nhân dân có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác vệ sinh môi trường được triển khai đồng bộ. Đến nay 30/32 xã, thị trấn đã tổ chức tổ chức thu gom rác thải để xử lý. Công tác QPAN luôn được đảm bảo ổn định. Việc xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh được chú trọng.

          Về thực hiện bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới. Năm 2011 sau khi rà soát toàn huyện đạt 168 tiêu chí, bình quân 5,4 tiêu chí/xã. Đến tháng 9 năm 2015 toàn huyện đạt 421 tiêu chí, bình quân 13,6 tiêu chí/xã. Toàn huyện có 4 xã được công nhận xã nông thôn mới là Tượng Văn, Trường Sơn, Tế Lợi và Minh Thọ cũ; có thêm 03 xã cơ bản hoàn thành 19 tiêu chí là Hoàng Giang, Trung Chính và Minh Nghĩa.

          Trong quá trình thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới ở huyện ta vẫn còn một số hạn chế đó là: một số xã, cấp ủy, chính quyền, BCĐ chưa quan tâm đúng mức, thiếu quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành; một bộ phận cán bộ, đảng viên chưa nhận thức đầy đủ về chương trình xây dựng nông thôn mới; một số địa phương chưa phát huy vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng nông thôn mới; việc lựa chọn tiêu chí để tổ chức thực hiện ở một số xã chưa sát điều kiện thực tế; khả năng tiếp cận một số cơ chế, chính sách của TW, của tỉnh chưa cao…

          Năm 2015 huyện ta phấn đấu có thêm 3 xã được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới lên 7 xã. Phấn đấu đến năm 2020 toàn huyện có 21 xã đạt chuẩn nông thôn mới, bình quân mỗi xã đạt 17,1 tiêu chí. Giá trị sản xuất đạt 100 triệu đồng/ha/năm. Thu nhập bình quân đầu người đạt 40,1 triệu đồng/năm. Tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt gắn với phát triển kinh tế xã hội, xây dựng nông thôn mới theo hướng bền vững.

          Phát biểu ý kiến tại hội nghị, đồng chí Dương Văn Giang – Phó chánh văn phòng Điều phối chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh Thanh Hóa đã đánh giá cao những kết quả thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới ở huyện ta trong 5 năm qua. Đồng chí cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế và gợi mở một số giải pháp để thực hiện xây dựng nông thôn mới ở huyện ta những năm tới đó là: đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chương trình xây dựng nông thôn mới đến nhân dân; rà soát đánh giá đội ngũ cán bộ được giao nhiệm vụ tham mưu, giúp việc cho BCĐ huyện và xã; điều chỉnh bổ sung quy hoạch và đề án phù hợp với định hướng phát triển kinh tế xã hội huyện giai đoạn 2015 – 2020. Quan tâm đến 14 xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2015 – 2020.
 

          Nhân dịp này huyện Nông Cống đã trao giấy khen cho 12 tập thể và 13 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua chung sức xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2011 – 2015.

 

Nguyễn Thơ